Kontakti Konts Atklājiet kursus
 • Latviešu valoda
 • Русский
Mājas lapa
Valodu kursi Studijas ārzemēs

SIA „egoPERFECTUS“ PRIVĀTUMA POLITIKA

SVARĪGA INFORMĀCIJA

PAR TO, KĀ APKOPOJAM, LIETOJAM UN GLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU

Pēdējais atjauninājums: 22.08.2019.

SIA „egoPERFECTUS“ (vai arī „Uzņēmums“ vai „mēs“) apstrādā informāciju par Jums un Jūsu privātumu. Savā uzņēmumā mēs pamatojamies uz Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (angl. General Data Protection Regulation, turpmāk tekstā – GDPR)[1] un citos tiesību aktos datu aizsardzības jomā esošajām prasībām attiecībā uz Jūsu informācijas aizsardzību. Šis ziņojums sniedz plašāku informāciju par to.

1.Ko es uzzināšu šajā politikā?

Šajā politikā Jūs atradīsiet atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem par to, kā mēs apkopojam, lietojam un glabājam informāciju par Jums. Tas ir svarīgi Jums – lūdzam rūpīgi izlasīt sniegto informāciju. Šī politika var mainīties. Lūdzam Jūs laiku pa laikam apmeklēt Uzņēmuma tīmekļa vietni www.egoperfectus.lv.un www.kalba.lv un izlasīt tajā publicēto politikas atjaunoto versiju.

2. Kas ir atbildīgs par manu datu aizsardzību?

Mēs esam: SIA „egoPERFECTUS“, kas Latvijā pārstāv egoPERFECTUS un KALBA zīmolus.

Mūsu uzņēmuma reģ. Nr.: LV40103913143

Mūsu adrese: egoPERFECTUS zīmols – Valņu iela 5, Rīga, LV-1050 / KALBA zīmols - Ģertrūdes iela 10-18, Rīga, LV-1010

Mūsu e-pasta adrese: egoPERFECTUS zīmols – [email protected] / KALBA zīmols - [email protected]

Mūsu tālr. Nr.: egoPERFECTUS zīmols - +37167334428 / KALBA zīmols - +371 67304428

3. Kādēļ un kādu informāciju par mani apstrādājat?

Nr.Kādēļ Jūs apstrādājat informāciju par mani?Kad man tas ir aktuāli?Kādu informāciju par mani apstrādājat?Kādēļ esat tiesīgi apstrādāt informāciju par mani?Cik ilgi apstrādājat vai glabājat informāciju par mani?
3.1.Jo mēs pienācīgi un kvalitatīvi sniedzam Jums konsultāciju pakalpojumus atbilstoši tiesību aktu prasībām.Tad, kad Jūs interesē izglītība ārvalstu izglītības iestādes.Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, viena no vecākiem/aizbildņiem vārds, viena no vecākiem/aizbildņiem tālruņa numurs, izvēlētās   m\ac\ibu iestādes nosaukums, valsts, kurā atrodas izvēlētā izglītības iestāde, nosaukums, izglītības programmas nosaukums un ilgums, personu apliecinoša dokumenta kopija, personu apliecinoša dokumenta informācija, motivācijas vēstule, skolotāja rekomendācija, informācija par Jūsu atzīmēm, citi dokumenti, kas var būt nepieciešami, iesniedzot uzņemšanas izglītības iestādē pieteikumu, kārtotie eksāmeni, kārtoto eksāmenu tips (valsts gala eksāmens vai skolas eksāmens), informācija par Jūsu dalību vispārīgajās un individuālajās Uzņēmuma konsultācijās, dokumentu, kas nepieciešami uzņemšanai ārvalstu izglītības iestādē, iesniegšanas datums, informācija par Uzņēmumam Jūsu samaksātajām summām, maksājumu informācija, bankas konta numurs, pieteikums uzņemšanai izglītības iestādē, pieteikuma uzņemšanai izglītības iestādē informācija, pieteikuma uzņemšanai universitātē nosūtīšanas datums, pieteikuma anketa izglītības iestādē un tās dati, pietiekuma procesā izmantoti kodi, paroles, numuri, informācija par uzņemšanu/neuzņemšanu izvēlētajās ārvalstu izglītības iestādēs, informācija par izglītības iestādes izvirzītajām papildu prasībām, informācija par Jūsu starptautiskiem valodu eksāmenu rezultātiem un šo eksāmenu apliecinošie sertifikāti.Noslēdzām ar Jums līgumu un  izpildām to (GDPR 6.p. 1.d. b) p.).   Informāciju apstrādājam uz likumā noteikta pienākuma pamata (GDPR 6. p. 1. d. c) p.).Līguma spēkā esamības laikā.
3.2.Jo Jūsu vietā pie notāra apliecinām Jūsu personu apliecinošu dokumentu norakstus.Tad, kad vēlaties, lai Uzņēmums apliecinātu Jūsu personu apliecinoša dokumenta norakstu.Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas kods, personu apliecinoši dokumenti (personas apliecība, pase), personu apliecinošajos dokumentos norādītā informācija, notāra apliecināts personu apliecinoša dokumenta noraksts, cita informācija, kas sniegta notāra apliecinātajā personu apliecinošā dokumenta norakstā, maksa par pakalpojumu, Jūsu piekrišana, paraksts.Sniedzat savu piekrišanu (GDPR 6.p. 1. d. a) p.).Līdz dokumentu izņemšanai pēc pakalpojuma sniegšanas.
3.3.Jo sniedzam Jums vai Jūsu bērniem (aizbilstamajiem) valodu apmācību organizēšanas un izpildes, valodu līmeņa noteikšanas pakalpojumus, izpildām ar to saistītās nodokļu saistības.Kad Jūs vai Jūsu bērns (aizbilstamais) piedalāties mūsu organizētajās valodu apmācībās vai kursos.Jūsu vai Jūsu bērna (aizbilstamā): vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts, izvēlētais apmācību veids, informācija par Jūsu samaksātajām Uzņēmumam summām, atlaides summa, maksājumu grafiks, bankas konta numurs, bankas, kurā Jums ir atvērts konts, nosaukums, apmācību līgums, apmācību līguma Nr., apmācību līguma noslēgšanas datums, cita apmācību līgumā norādītā informācija, apmācību nodarbību apmeklēšana, sasniegumu un testu vērtējumi, ar diagnosticējošu testu palīdzību noteiktais valodu līmenis, informācija par apmācību ilgumu, laiku un vietu, cita informācija, kas saistīta ar apmācību līguma izpildi.Noslēdzām ar Jums, Jūsu bērniem vai aizbilstajiem apmācību līgumu un  izpildām to (GDPR 6. p. 1. d. b) p.).   Informāciju apstrādājam uz likumā noteikta pienākuma pamata (GDPR 6. p. 1. d. c) p.).  Līguma spēkā esamības laikā.
3.4.Jo organizējam izglītojošus pasākumus (izstādes), kurās Jūs piedalāties.Tad, kad Jūs piedalāties mūsu organizētajos pasākumos.Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par Jūsu ierašanos/neierašanos uz pasākumu, biļetes informācija, informācija, par kuru izglītības iestādi interesējaties.Noslēdzām ar Jums apmācību līgumu un  izpildām to  (GDPR 6. p. 1. d. b) p.).Līguma spēkā esamības laikā.
3.5.Jo uzturam sakarus ar Jūsu pārstāvētajām fiziskām vai juridiskām personām.Tad, kad Jūs esat mūsu klients, kad interesējaties par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pilnvara, pilnvaras spēkā esamības laiks, paraksts, saistība ar pārstāvēto personu, pārstāvētā persona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, komunikācija ar Uzņēmumu, informācija par Jūsu pārstāvēto personu u.tml..  Ir likumīgas intereses (uzturēt sakarus ar Jūsu pārstāvētajām personām) (GDPR 6. p. 1. d. f) p.).Ar Jūsu pārstāvēto personu noslēgtā līguma laikā.
3.6.Jo informējam Jūs par Jums aktuālām Uzņēmuma precēm un pakalpojumiem.Tad, kad Jūs esat mūsu klients, kad Jūs interesē mūsu sniegtie pakalpojumi.Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, pārstāvētā organizācija, e-pasta adrese.Jūs piekrītat tam, ka izmantosim informāciju par Jums (GDPR 6. p. 1. d. a) p., Elektronisko sakaru likuma 69. p. 1. d.) vai arī esat iegādājušies preces vai pakalpojumus no mums (Elektronisko sakaru likuma 69. p. 2. d.)
Ir likumīgas intereses (veikt tiešo tirgdarbību) (GDPR 6. p. 1. d. f) p.)
5 gadus no piekrišanas došanas vai saistību ar Jums izbeigšanās, ja vien Jūs šajā laika termiņā neizteiksiet nepiekrišanu.  
3.7.Jo iesniedzat mums pieprasījumu, lūgumu vai sūdzību.Tad, kad Jūs esat mūsu klients, kad Jūs interesē mūsu sniegtie pakalpojumi.Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, tālruņa numurs, pieprasījuma tēma, pieprasījuma saņemšanas laiks, pieprasījuma saturs, pieprasījuma pielikumi, atbilde uz pieprasījumu.Mums ir Jūsu dota piekrišana (GDPR 6. p. 1. d. a) p.)   Ir likumīgas intereses (apstrādāt Jūsu pieprasījumus, lūgumus vai sūdzības) (GDPR 6. p. 1. d. f) p.)10 gadus pēc pēdējās vēršanās pie mums  
3.8.Jo varam būt dalībnieki ar Jums saistītā tiesvedībā.Tikai tad, ja mēs kļūstam par pusi tiesā vai citā tiesvedības procesā, kurā esat iesaistīts/iesaistīta.Visa iepriekš nosauktā informācija, Jums nosūtītie dokumenti un to pielikumi, Jūsu iesniegtie dokumenti un to pielikumi, procesuālie dokumenti, tiesu nolēmumi, lēmumi, spriedumi.Ir likumīgas intereses (aizstāvēt Uzņēmuma tiesības tiesvedībā) (GDPR 6. p. 1. d. f) p.)10 gadi pēc līguma ar Jums izbeigšanās vai 10 gadi pēc tiesvedības procesu beigām.  
   Informācija par noziedzīgiem nodarījumiem un notiesājošiem spriedumiemDati ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības (GDPR 9. p. 2. d. f) p.)10 gadi pēc līguma ar Jums izbeigšanās vai 10 gadi pēc tiesvedības procesu beigām.  

4. Kāda informācija man Jums jāsniedz un kādēļ?

Lūdzam vēlreiz pārskatīt iepriekš doto atbildi uz 3. jautājumu – Jums ir jāsniedz par sevi informācija, kas ir nepieciešama, lai:

 • 3.1 nolūkos noslēgtu ar Jums konsultēšanas pakalpojumu līgumu un izpildītu to, ja vēlaties, lai pieprasām un Jūsu vietā iesniedzam dokumentus, kas nepieciešami, lai iestātos ārvalstu izglītības iestādes;
 • 3.3 nolūkos noslēgtu ar Jums apmācību līgumu un izpildītu to, ja Jūs vai Jūsu bērns/aizbilstamais piedalāties mūsu organizētajos valodu kursos;
 • 3.4 nolūkos noslēgtu ar Jums dalības mūsu organizētajās izstādēs līgumu un izpildītu to, ja Jūs interesē mūsu organizētie pasākumi (izstādes).

5. Kur iegūstat informāciju par mani?

Lielākā daļa informācijas tiek iegūta tieši no Jums. Tomēr daļu informācijas iegūstam no šiem avotiem:

 • Facebook Ireland Ltd. (3.7. punktā norādītajos nolūkos);
 • Google Ireland Ltd. (3.7. punktā norādītajos nolūkos);
 • LinkedInIreland Unlimited Company (3.7. punktā norādītajos nolūkos);

6. Kam nododat informāciju par mani?

Ar Jums saistīto informāciju mēs nododam šiem subjektiem tikai tad, kad tas ir nepieciešams un atļauts saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, kā arī 3.daļā uzskaitīto iemeslu dēļ:

 • Jūsu izvēlētajām ārvalstu izglītības iestādēm, kurām iesniedzam Jūsu vārdā aizpildītus uzņemšanas dokumentus (dati tiek nodoti 3.1. punktā norādītajos nolūkos);
 • ārvalstu uzņēmumiem, kas administrē pieteikumu iesniegšanas ārzemju izglītības iestādēm sistēmas un/vai ārvalstu mācību iestādēmp (dati tiek nodoti 3.1. punktā norādītajos nolūkos);
 • apmācību skolotājiem un nometņu vadītājiem, kas strādā ar individuālā darba veicēja reģistrācijas apliecību (dati tiek nodoti 3.3. punktā norādītajos nolūkos);
 • ārvalstu izglītības iestādēm, no kurām Jūs vēlaties iegūt plašāku informāciju par augstākās, vidējās un citu līmeņu izglītības iespējām ārvalstīs (dati tiek nodoti 3.4. punktā norādītajos nolūkos);
 • Facebook Ireland Ltd. (dati tiek nodoti 3.7. punktā norādītajos nolūkos);
 • Google Ireland Ltd. (dati tiek nodoti 3.6. un 3.7. punktā norādītajos nolūkos);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (dati tiek nodoti 3.7. punktā norādītajos nolūkos);
 • tiesām, uzraudzības, tiesībsargājošām un citām valsts iestādēm (dati var tikt nodoti visos atbildē uz 3. jautājumu norādītajos nolūkos);
 • advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, auditoriem, konsultantiem, informācijas tehnoloģiju apkopes pakalpojumu sniedzējiem, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, apdrošināšanas sabiedrībām, arhivēšanas pakalpojumus un Uzņēmumam citus pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem (dati var tikt nodoti visos atbildē uz 3. jautājumu norādītajos nolūkos);
 • nepieciešamības gadījumā – uzņēmumiem, kas plāno pirkt vai pirktu Uzņēmuma uzņēmējdarbību.

7. Kā aizsargājat aiz Eiropas Ekonomikas zonas robežām[2] nododamos manus datus?

Vairumā gadījumu personas datus apstrādā un pārsūta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā, bet, ja tas nepieciešams noteiktu pakalpojumu sniegšanai, datus var pārsūtīt un apstrādāt ārpus šīm teritorijām, ievērojot atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Ja to atļauj tiesību akti un tas ir nepieciešams iemeslu dēļ, kas norādīti šajā politikā pie atbildes uz 6. jautājumu, informāciju par Jums izpaužam:

 • Facebook, Inc. (ASV) (dati tiek glabāti saskaņā ar Privātuma vairogu (angl. Privacy Shield) programmu);
 • Google LLC (ASV) (dati tiek glabāti saskaņā ar Privātuma vairogu (angl. Privacy shield) programmu);
 • LinkedIn Corporation (ASV) (dati tiek glabāti saskaņā ar Privātuma vairogu (angl. Privacy Shield) programmu).

8. Kādas tiesības man ir?

GDPR un citi tiesību akti piešķir Jums tiesības, paredz gadījumus, kad varat tās izmantot, kārtību, kas Jums ir jāievēro, un izņēmumus, kad nevarēsiet tiesības izmantot. Kad to pieļauj tiesību akti, Jūs varat:

 • Iesniegt mums pieprasījumu apstiprināt, vai Uzņēmums apstrādā ar Jums saistītus datus, un, ja tā ir, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem datiem un saistītai informācijai;
 • Iesniegt mums pieprasījumu labot neprecīzu, nepareizu informāciju vai papildināt to, ja tā ir nepilnīga;
 • Iesniegt mums pieprasījumu dzēst informāciju, kas ir mūsu rīcībā par Jums, ja to apstrādājam nelikumīgi;
 • Iesniegt mums pieprasījumu ierobežot par Jums mūsu rīcībā esošās informācijas apstrādi – ja apstrīdat datu precizitāti vai iebilstat pret datu apstrādi, nepiekrītat Jūsu datu dzēšanai, kas ir nelikumīgi apstrādāti, vai dati Jums ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Izteikt savu nepiekrišanu datu izmantošanai - ja to darām, pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgām un / vai trešo personu interesēm;
 • Iesniegt mums pieprasījumu pārcelt (saņemt) datus, ko esat mums sniedzis saskaņā ar līgumu vai piekrišanu / izsakot piekrišanu un kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem, kopīgā elektroniskā formātā;
 • Nepiekrist, ka Jums tiek piemērots pilnībā automatizētā veidā pieņemts lēmums, ieskaitot profilēšanu, ja šādai lēmuma pieņemšanai ir juridiskas sekas vai līdzīga rakstura ietekme uz Jums;
 • Atcelt mums sniegto piekrišanu par Jūsu datu izmantošanu - kad izmantojam datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu;
 • Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, vispirms dalībvalstī, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta vai vieta, kurā ir izdarīts iespējamais GDPR pārkāpums, un vērsties par juridiskajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

9. Vai profilējat mani un pieņemat automatizētus lēmumus?

Uzņēmums var Jūs profilēt statistikas nolūkos, kā arī, lai novērstu nevēlamu tirgdarbības piedāvājumu sūtīšanu, kategorizējot Jūs pēc līguma noslēgšanas datuma, līguma izbeigšanās/laušanas termiņa, līguma statusa, Jūsu vecuma, interesējošo valodu kursu tipa un veida.

10. Kā sazināties ar mums?

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu vai sūdzību, lūdzam vērsties pie mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīti atbildē uz 2. jautājumu. Lūdzam pievērst uzmanību, ka tiesību akti nosaka izņēmumus, kad nevarēsiet īstenot savas tiesības, un kārtību, ko ievērosim, lai palīdzētu Jums.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/ EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[2] Eiropas Ekonomikas zonu veido visas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.