Kontakti Konts Atklājiet kursus
 • Latviešu valoda
 • Русский
Mājas lapa
Valodu kursi Studijas ārzemēs

Jūs varat iegādāties egoPERFECTUS pakalpojumus tiešsaistē.


Kā to izdarīt?

 1. Izvēlieties sev interesējošo pakalpojumu (valodas kursi, nometne, karjeras tests vai konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām) un noklikšķiniet uz pogas "Pirkt".
 2. Atvērtajā pasūtījuma veidlapā pārbaudiet, vai izvēlētais pakalpojums ir pievienots iepirkumu grozam.
 3. Ja jums ir atlaides kods, ievadiet to laukā "Atlaides kods" un noklikšķiniet uz "Piemērot". Sistēma automātiski pārrēķinās pakalpojuma cenu un piemēros atlaidi. Noklikšķiniet uz "Maksāt".
 4. Ievadiet savu kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, e-pastu, tālruņa numuru.
 5. Laukā "Piezīmes pasūtījumam" ievadiet papildu informāciju: tās personas vārdu, kurai tiks sniegts izvēlētais pakalpojums. Ja pakalpojumu izmantos bērns, norādiet bērna vecumu.
 6. Izvēlieties maksājuma veidu: elektroniskā banka, elektroniskā nauda, citas maksājumu sistēmas un nospiediet "Maksāt".
 7. Pēc apmaksas ar jums vienas darba dienas laikā sazināsies menedžeris, kurš sniegs jums visu nepieciešamo informāciju, lai veiksmīgi uzsāktu kursu vai nometni!
 8. Jautājumu gadījumā, varat sazināties ar savu egoPERFECTUS pārstāvi pa bezmaksas tālruni +371 20499790 vai pa e-pastu bd@egoperfectus.lv.
 9. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas jums jāapliecina, ka esat iepazinies ar izglītības pakalpojumu sniegšanas un konsultēšanas par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām, un personas datu apstrādes noteikumiem / privātuma politiku.

Noteikumi par apmācību pakalpojumu iegādi SIA egoPERFECTUS.

Mācību pakalpojumu un konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām, apraksts.

 1. Pārdevējs SIA "egoPERFECTUS", juridiskās personas kods 40103913143, reģistrētā biroja adrese: Rīga, Vaļņu iela 5 – 5, LV-1050, tālr. +371 29529995, e-pasts: [email protected], sniedz apmācību pakalpojumus, kurus var iegādāties interneta vietnē www.egoperfectus.lv un www.kalba.lv,  norāda pakalpojumu un  konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām, cenas un citu svarīgu informāciju.
 2. Pircējs – aktīva pilngadīga fiziska vai juridiska persona izvēlas vēlamo pakalpojumu un, samaksājusi norādīto pakalpojuma maksu, to iegādājas.
 3. Pakalpojuma iegāde tiek veikta, apmaksājot visu pakalpojuma vērtību vai daļu no tās, ja šāda iespēja tiek piedāvāta.
 4. Maksājumi tiek veikti, izmantojot Paysera maksājumu sistēmu, elektronisko banku vai citas maksājumu sistēmas.
 5. Vienas darba dienas laikā pēc pakalpojuma vērtības apmaksas ar pircēju sazināsies pārdevēja pārstāvis, kurš sniegs visu informāciju par apmācību pakalpojuma sniegšanu, nosūtīs faktūrrēķinu un/vai apmācību pakalpojuma vai konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām, līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) pircējam parakstīšanai.
 6. Jautājumu gadījumā pircējs var sazināties ar pārdevēja pārstāvi pa bezmaksas tālruni +371 20499790 vai pa e-pastu bd@egoperfectus.lv.
 7. Apmācības pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc Līguma parakstīšanas.
 8. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas pircējam ir jāizlasa un jāapstiprina, ka viņš ir iepazinies ar šiem noteikumiem un personas datu apstrādes noteikumiem / privātuma politiku.

Apmācību pakalpojumu un konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām, sniegšana

 1.  Apmācību pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar interneta vietnē www.egoperfectus.lv un www.kalba.lv norādīto grafiku vai ar pārdevēja pārstāvi iepriekš saskaņotā laikā.
 2. Ja Latvijas Republikas atbildīgās institūcijas aptur neformālās izglītības pasākumu īstenošanu vai uzdod veikt izglītības pasākumus attālināti, apmācību pakalpojumu un konsultāciju sniegšana netiks apturēta, un turpināsies attālināti.
 3. Pircējs apņemas ievērot pārdevēja iekšējo noteikumu aktuālo redakciju, ko pārdevējs ik pa laikam var mainīt atbilstīgi apmācību pakalpojumu un konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām, sniegšanas noteikumiem un vispārpieņemtajiem ētikas, higiēnas un kultūras principiem.
 4. Izvēlētās valodas apguves gala vērtējums ir kumulatīvs un tiek aprēķināts, pārbaužu rezultātu vidējo vērtējumu izsakot procentos. Lai iegūtu sertifikātu par apmācību (kursu) beigšanu, pircējam jāapmeklē vismaz 75 % no izvēlētajam pakalpojumam paredzētajām stundām atbilstīgajā apmācību līmenī, un gala vērtējuma rezultātam jābūt vismaz 60 %.
 5. Pārdevējs nav atbildīgs par pircējam sniegto zināšanu apguvi.

Maksājuma atgūšanas kārtība

 1. Konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām, maksa netiek atgriezta un uzskatāma kā kompensācija par sniegtajiem pakalpojumiem un izmaksām, kas Pārdevējam radušās, lai izpildītu konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām,  līguma saistības līdz brīdim, kad tiek paziņots par konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām,  līguma izbeigšanu.
 2. Pircējam ir tiesības atteikties no iegādātajiem mācību pakalpojumiem, nenorādot iemeslu un bez jebkādiem citiem izdevumiem, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, iesniedzot pieteikumu Pārdevējam. Pircējs var izmantot Līgumā sniegto atteikuma veidlapas paraugu.
 3. Ja Līgumā paredzētie mācību pakalpojumi vēl nav sniegti, Pārdevējs atmaksā Pircējam visas Pircēja samaksātās summas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas par atteikšanos no Mācību pakalpojumu līguma.
 4. Ja mācību pakalpojumi pēc pircēja pieprasījuma tika sniegti pirms 14. punktā noteiktā atteikuma termiņa beigām, pircējam, kurš atsakās no mācību pakalpojumiem, ir jāatlīdzina pārdevējam izmaksas proporcionāli sniegtajiem pakalpojumiem līdz brīdim, kad pircējs paziņo pārdevējam par atteikumu.
 5. Ja pircējs, izmanto savas tiesības un izbeidz mācību pakalpojumu Līgumu vēlāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no mācību pakalpojumu Līguma noslēgšanas dienas, – pircējam ir jāsamaksā pārdevējam daļa no cenas, kas proporcionāla sniegtajiem mācību pakalpojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā no mācību pakalpojumu Līguma izbeigšanas dienas un 1 (viena) mēneša apmācību izmaksas, kas tiks uzskatīta kā kompensācija par izdevumiem, kas pārdevējam radās, pildot mācību pakalpojumu Līgumu, līdz tika saņemts pircēja paziņojums par Līguma laušanu.
 6. Ja pircējs neierodas nodarbībā vai kavējas ilgāk par 20 minūtēm, pārdevēja norīkotajam pasniedzējam ir tiesības atteikties vadīt attiecīgo nodarbību un par šāda iemesla dēļ nenotikušu nodarbību nauda netiek atmaksāta (pircējam ir pienākums samaksāt pilnu cenu par nodarbību, kas nav notikusi šajā punktā minēto iemeslu dēļ), un tai nav jānotiek citā laikā.
 7. Apmācību, kas papildus ietver izmitināšanas mācību pakalpojumu, pircējam ir tiesības lauzt Līgumu un atteikties no dalībnieka nosūtīšanas uz apmācībām, par to rakstiski informējot pārdevēju. Šajā gadījumā pircēja iemaksātā avansa maksājuma daļa ir 200 eiro (divi simti eiro) un paliek pārdevējam, bet atlikusī iemaksātā summa tiek atmaksāta pircējam. Pārdevējs un pircējs vienojas, ka šajā punktā paredzētajā gadījumā neatmaksājamā summa ir uzskatāma par kompensāciju par izmaksām, kas pārdevējam radušās, pildot Līgumu, pirms tika saņemts pircēja paziņojums par līguma pārtraukšanu.
 8. Ja pircējs lauž mācību pakalpojumu līgumu pirms apmācību sākuma un atsakās nosūtīt dalībnieku uz apmācībām, Līguma ietvaros samaksātā nauda ir jāatmaksā šādā secībā: 50 % no pircēja samaksātās cenas, neieskaitot priekšapmaksu; no 20 līdz 16 dienām – 25 % no pircēja samaksātās cenas daļas, neskaitot priekšapmaksu; par desmit dienām vai mazāk – nauda netiek atmaksāta. Slimības gadījumā (jāiesniedz medicīniskā izziņa) par kompensācijas noteikumiem puses vienojas rakstiski.

100   % garantijas noteikumi apmierinātībai ar Multiple Natures sistēmu

 1. SIA “egoPERFECTUS” sniedz 100 % garantiju, ka pircējs būs apmierināts ar Multiple Natures sistēmu. Ja klients apgalvo, ka sistēma Multiple Natures nav attaisnojusi viņa cerības, SIA “egoPERFECTUS” apņemas atmaksāt visu samaksāto naudu:
  1.1 ja klients ir nokārtojis testu, bet vēl nav apmeklējis konsultāciju, viņš apliecina, ka nav apmierināts ar testa formātu vai testā uzdotajiem jautājumiem;
  1.2 ja, pēc sertificēta Multiple Natures konsultanta domām, individuālās vai grupas konsultācijas sākumā klientam ir nerealizējamas cerības uz šī testa rezultātiem;
  1.3 ja konsultācijas laikā vai 3 (trīs) stundu laikā pēc konsultācijas beigām viņš paziņo, ka nav apmierināts ar testa rezultātiem, precīzi norādot, kādas cerības nav piepildījušās.
 2.   Nauda par Multiple Natures sistēmu netiek atmaksāta:
  2.1 ja klients izsaka nepamatotas cerības par rezultātiem, kas nav minēti nevienā SIA “egoPERFECTUS” izplatītajā informatīvajā materiālā;
  2.2 ja klients savukārt nolemj, ka rezultāti ir neatbilstīgi un nepieņemami, nesniedzot skaidrus un konkrētus argumentus;
  2.3 Ja klients iesniedz sūdzību vēlāk nekā trīs stundas pēc konsultācijas beigām.
 3. Strīdi par naudas atmaksu par Multiple Natures sistēmu tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.